Gemensam vårdnad

Att ha gemensam vårdnad om ett barn innebär att föräldrarna delar på det rättsliga ansvaret och ser till att barnet får det som det har rätt till i form av omvårdnad, trygghet, försörjning, uppfostran och utbildning.

Gemensam vårdnad – delat ansvar

Gemensam vårdnad innebär ett delat ansvar och detta är också något som barnet brukar föredra då det når en högre ålder.

Då ett gift par får barn blir vårdnaden automatiskt gemensam och detta skiljer sig lite mot hur det fungerar då ett ogift par skaffar barn. I exempelvis ett samboförhållande är det nämligen modern som får ensam vårdnad och för att ändra detta så måste man skicka in en ansökan om gemensam vårdnad till Skatteverket.

barn

Att man skaffar barn tillsammans innebär att man har ett ansvar över en människas liv och att man ska se till att närhet, ömhet och kärlek ges samtidigt som praktiska detaljer som mat, kläder, tvätt och logistiska frågor fungerar och tas om hand. Vid gemensam vårdnad har man ett kvitto på att detta stora ansvar ligger hos båda föräldrarna.

Hur ändrar man gemensam vårdnad

Vissa förhållanden fungerar helt enkelt inte och där måste en separation ske. En separation är i de flesta fall något som för med sig starka känslor och ibland så är det också så att barnet mår bäst av att bo enbart hos den ena föräldern – i dessa fall måste den gemensamma vårdnaden övergå i ensam vårdnad. Detta brukar vara en svår process som tar lång tid – det är viktigt för barnets bästa att alla fakta i ärendet värderas och vägs in i bedömningen – och det är i slutändan Tingsrätten som fattar beslutet om föräldrarna inte kan komma överens.

För att få ensam vårdnad krävs en noggrant underbyggd argumentation där man sakligt kan motivera varför man ska ha rätt till att ensam ha vårdnaden om barnet. Man lämnar in sin ansökan om stämning till Tingsrätten. 

Om exempelvis en förälder kan påvisa att den andra föräldern har grava psykiska problem som kan påverka barnets välmående, om denne har en missbruksproblematik, ett kriminellt förflutet eller olovligen tagit med sig barnet utomlands kan det leda till att man får ensam vårdnad, eftersom den andra föräldern bedöms vara olämplig som vårdnadshavare.

Man ska veta att det alltid ses till barnets bästa och att det är en svår och tuff process att ändra gemensam vårdnad till ensam vårdnad.

Viktiga faktorer som Tingsrätten tar hänsyn till är följande:

  • Barnets bästa
  • Barnets egen vilja – här spelar ålder och mognad stor roll
  • Om det förekommit hot och våld
  • Om det brustit i kontakten från någon förälders sida
  • Om det förekommer stor konflikt och klara samarbetssvårigheter från någon part

Behåll gemensam vårdnad om barnet

För den som mottagit en stämningsansökan gäller det att bygger upp ett starkt försvar mot den andres anklagelser samt att man även skaffar sig ett skickligt juridiskt ombud som för ens talan. Det kan vara svårt att själv sköta sitt försvar och det är alltid alltid bäst att anlita ett juridiskt ombud vid dessa svåra situationer.

Kontakta oss för en helt kostnadsfri inledande rådgivning