Ensam vårdnad - Vi kan företräda dig i tvist

Vi är rätt val när du behöver hjälp i ett ärende som rör ensam vårdnad. Våra kunniga advokater har stor erfarenhet av vårdnadstvister.

Kontakta oss på [email protected]  eller via telefon för en inledande rådgivning.

Gemensam vårdnad är normen

Den person som har vårdnaden om ett barn är ansvarig för barnets alla juridiska och personliga förhållanden. Det har till exempel att göra med frågor som var barnet ska få sjukvård, skolgång eller om barnet ska göra utomlandsresor och om en eventuell passansökan.

Om föräldrarna till barnet är gifta har båda per automatik gemensam vårdnad om barnet. Även om man skiljer sig har båda föräldrarna kvar den gemensamma vårdnaden. Föräldrar kan givetvis också komma överens om att vårdnaden anförtros åt enbart en av dem.

barn

I de fall då föräldrar inte är gifta, har modern ensam vårdnad om barnet om fadern inte erkänner faderskapet och väljer att ange att han vill ha gemensam vårdnad tillsammans med modern. Det görs genom att fastställa faderskapet och anmäla detta till en av kommunens socialnämnd. Det går också att anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket (såvida inget tidigare beslut har fattats) och det går även att vända sig till tingsrätten med en begäran om gemensam vårdnad.

När en förälder dör får vanligen den andra föräldern ensam vårdnad om barnen, oavsett om vårdnaden tidigare var gemensam eller ej. En förälders önskemål om barnets vårdnad kan också regleras i ett testamente.

Barnets bästa skall alltid gå först

Som förälder är det mycket viktigt att alltid tänka på vad som är bäst för sitt barn och bortse från själviska skäl till att ha en ensam vårdnad om barnet. Så länge det handlar om normala, vettiga föräldrar bör man så långt det är möjligt fortsätta ha gemensam vårdnad och kommer överens med varandra om barnet. Man måste komma ihåg är att det alltid är barnens bästa som ska stå i fokus. Juridiken utgår nämligen alltid från vad som är bäst för ett barn och det bör även alla föräldrar göra. Har man svårt att komma överens av andra skäl än att den ena är våldsam, förgriper sig på barnet, är missbrukare, psykiskt sjuk, har en psykisk störning eller är tungt kriminell, bör man som förälder stå över tvister om barn och försöka komma överens om barnets bästa.

Även om man skulle få ensam vårdnad om sitt barn har man en laglig skyldighet enligt föräldrabalken att se till att umgänge med den andra föräldern kommer till stånd. Barn har rätt till umgänge med sina föräldrar, även om de inte bor tillsammans. En vanlig lösning när föräldrar har separerat är till exempel att barnen bor växelvis hos föräldrarna eller huvudsakligen hos en förälder och träffar den andra på helger om de skulle bo långt ifrån varandra.

Här är det allra viktigast att barnet själv får komma till tals och avgöra hur han eller hon vill ha det i alla frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Ju högre ålder och mognad som barnet har är det desto viktigare att barnets vilja tas till vara. Vissa beslut om umgänge kan inte verkställas mot ett barns vilja om det finns en uppenbar risk för fortsatt misshandel, övergrepp eller vanstkötsel av ett barn.

Ensam vårdnad ibland enda utvägen

För att vårdnaden ska anförtros åt en förälder ensamt krävs starka skäl som visar att den andra personen är olämplig. Exempel på detta kan vara att personen är våldsam mot barnen, att barnen grovt försummas, att föräldern aktivt saboterar umgänget eller har någon form av missbruksproblem som gör personen olämplig som vårdnadshavare.

En vanlig anledning till att den gemensamma vårdnaden upplöses är dels att samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är av sådan karaktär som omöjliggör ett sådant samarbete som krävs, dels att samarbetssvårigheterna påverkar barnet negativt

Att vara ensam vårdnadshavare innebär främst att man har det juridiska ansvaret. Det är också vanligt att barnen huvudsakligen bor hos den som är ensam vårdnadshavare, men det betyder inte att man har rätt att frånta den andra föräldern dennes umgängesrätt. Det är relativt ovanligt att detta sker och då oftast om personen utgör en fara för barnen. Så långt som det är möjligt försöker man hitta lösningar, till exempel att barnen umgås med föräldern tillsammans med en representant från socialtjänsten.

Som ensam vårdnadshavare har man rätt att fatta vissa beslut kring barnen, till exempel att välja skola eller daghem, var barnen ska bo och vilken typ av läkarvård de ska ha utan att behöva fråga den andra föräldern om lov.

Våra familjejurister har stor erfarenhet och specialistkompetens