Vi företräder Er vid tvister

Ensam vårdnad | Vi kan företräda dig i tvist

C J Advokatbyrå är rätt val när du behöver hjälp i ett ärende som rör ensam vårdnad. Våra kunniga advokater har stor erfarenhet av vårdnadstvister.

Kontakta oss på [javascript protected email address] eller via telefon för en inledande rådgivning.

Delad vårdnad är normen

Den person som har vårdnaden om ett barn är ansvarig för barnets juridiska och personliga förhållanden. Det har till exempel med frågor som sjukvård, skolgång och passansökan att göra.

Om föräldrarna till barnet är gifta har båda normalt sett vårdnaden om barnet. Även om man skiljer sig har båda föräldrarna kvar vårdnaden. Föräldrarna kan också komma överens om att vårdnaden anförtros någon av de ensam.

I de fall då föräldrar inte är gifta har modern vårdnaden, såvida man inte väljer att anmäla att man ändå vill ha gemensam vårdnad. Det görs genom att fastställa faderskapet och anmäla detta till socialnämnden. Det går också att anmäla gemensam vårdnad till Skatteverket (såvida inget tidigare beslut har fattats) och det går även att vända sig till tingsrätten med en begäran om gemensam vårdnad.

När en förälder dör får vanligen den andra föräldern vårdnaden om barnen, oavsett om vårdnaden var gemensam tidigare eller ej. En förälders önskemål om barnets vårdnad kan också regleras i testamente.

Barnets bästa går först

Det händer ibland att en förälder ansöker om att få ensam vårdnad av själviska skäl, för att denne inte vill behöva ta hänsyn till den andra förälderns vilja i frågor gällande barnet, även om den andra föräldern är lämplig som vårdnadshavare. Det man måste komma ihåg är att det är barnens bästa som ska stå i fokus. Juridiken utgår alltid från vad som är bäst för barnen och det bör även ni föräldrar göra, även om ni har svårt att komma överens personligen.

Även om man tilldelas enskild vårdnad har man skyldighet enligt föräldrabalken att se till att umgänge med den andra föräldern genomförs. Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar, även om de inte bor tillsammans. En vanlig lösning när föräldrar har separerat är till exempel att barnen bor växelvis hos föräldrarna eller huvudsakligen hos en förälder och träffar den andra på helger om de skulle bo långt ifrån varandra. Barnets vilja spelar allt större roll ju högre ålder och mognad barnet har. Vissa beslut om umgänge kan inte verkställas mot ett sådant barns vilja.

Ensam vårdnad ibland enda utvägen

För att vårdnaden ska anförtros åt en förälder ensamt krävs starka skäl som visar att den andra personen är olämplig. Exempel på detta kan vara att personen är våldsam mot barnen, att barnen grovt försummas, att föräldern aktivt saboterar umgänget eller har någon form av missbruksproblem som gör personen olämplig som vårdnadshavare.

En vanlig anledning till att den gemensamma vårdnaden upplöses är dels att samarbetssvårigheter mellan föräldrarna är av sådan karaktär som omöjliggör ett sådant samarbete som krävs, dels att samarbetssvårigheterna påverkar barnet negativt

Att vara ensam vårdnadshavare innebär främst att man har det juridiska ansvaret. Det är också vanligt att barnen huvudsakligen bor hos den som är ensam vårdnadshavare, men det betyder inte att man har rätt att frånta den andra föräldern dennes umgängesrätt. Det är relativt ovanligt att detta sker och då oftast om personen utgör en fara för barnen. Så långt som det är möjligt försöker man hitta lösningar, till exempel att barnen umgås med föräldern tillsammans med en representant från socialtjänsten.

Som ensam vårdnadshavare har man rätt att fatta vissa beslut kring barnen, till exempel att välja skola eller daghem, var barnen ska bo och vilken typ av läkarvård de ska ha utan att behöva fråga den andra föräldern om lov.