Vi företräder Er vid tvister

Vårdnadstvister

Om det visar sig att det är förenligt med barnets bästa att tilldela vårdnaden till en av vårdnadshavarna finns det ett antal olika vägar som man kan lösa detta på. Det bästa är förstås om ni som föräldrar kan komma överens utanför domstolen. Vi kan hjälpa dig att ta kontakt med den andra vårdnadshavaren och försöka hitta en lösning tillsammans med hans/hennes advokat.

Om det inte fungerar får man ta ärendet till domstol. En stämningsansökan lämnas då in och den andra förälderns advokat lämnar in ett svaromål. I brådskande fall har man möjlighet att framställa ett interimistiskt yrkande till tingsrätten för att få ett skyndsamt beslut som gäller till dess att något annat har bestämts eller till dess ett slutligt beslut meddelas.

Vi inleder med ett enskilt samtal

Man brukar börja med att föräldrarna först samtalar enskilt med familjerätten. Om barnen är gamla nog brukar de också ha ett samtal så att de får chansen att ge sin syn på saken.

När vårdnadstvisten väl tagits upp i domstolen börjar man först med en muntlig förberedelse. Det kan komma att bli flera muntliga förberedelser där man lägger fram sina argument gällande vårdnaden och eventuellt tar upp bevis mot den andra parten eller för sin egen sak i frågan. Om det finns behov av ett interimistiskt beslut, till exempel gällande var barnen ska bo eller vilket umgänge barnet har rätt till under processens gång, meddelar tingsrätten ett interimistiskt beslut.

En utredning gjord av Familjerätten utgör en viktig del av underlaget och påverkar starkt hur Tingsrätten sedan dömer i vårdnadstvisten. Utöver vårdnaden brukar man även inkludera utredning och beslut om boende och umgänge så att båda föräldrarna vet hur de ska förhålla sig i dessa frågor när det har bestämts vem som ska ha vårdnaden.

Vårdnaden kan anförtros åt en förälder (så kallad ensam eller enskild vårdnad) eller åt båda (gemensam vårdnad – det som är normen). Domstolen kan inte besluta att vårdnaden ska vara gemensam om båda föräldrarna motsätter sig detta.

Hur bevisar jag att jag är en lämplig vårdnadshavare/boendeförälder?

Visa engagemang gällande alla beslut som rör dina barn. Försök på bästa möjliga sätt att utgöra en viktig och naturlig del i dina barns vardag. Om du är den som väljer att flytta från den adress där ni båda har varit bosatta är det viktigt att du är tydlig med att visa att detta är för barnens bästa.

Var samarbetsvillig så långt det är möjligt och försök hitta konstruktiva lösningar. Dokumentera vad du gör tillsammans med barnen, be att lärare, läkare och andra myndighetspersoner bekräftar din närvaro skriftligt vid kontakt med dessa och försök ha vittnen med i situationer där du träffar den andra vårdnadshavaren eller när du umgås med barnen. På så sätt har du bättre chanser att visa att du är lämplig. Var även noga med att dokumentera eventuella missförhållanden som du upptäcker hos den andra personen, men akta dig för att svartmåla personen utan grund.

Hör av dig till oss så ger vi dig råd hur du bäst går tillväga baserat på hur din situation ser ut idag.